Hyresvillkor värmepistol

§ 1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans/återlämnande

All hyresmateriel levereras fritt lager, Konsumentvägen 8A , 125 30 Älvsö. Frakt och transportkostnad till och från vårt lager betalas av hyrestagaren. Återlämnande skall ske under uthyrarens öppettider 07.30 – 16.00.

§ 3 A Hyrestid

Materielen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterielen för längre tid än avtalad hyrestid debiteras extra.

§ 4 Hyresberäkning

Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör hyrespris per dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag.

§ 5 Äganderätt till hyresmateriel

Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över hyresmaterielen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.
Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

§ 6 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används.
Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresmaterielen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 7 Tillsyn och vård

Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterielens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterielen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 8 Reparationer

Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt § 7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Utbyte av förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren.